Algemene voorwaarden van Lex Bergers Opleidingen. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

afnemer: degene die met Lex Bergers Opleidingen een overeenkomst heeft gesloten en bverantwoordelijk is voor de betaling van de factuur.

cursist: degene die aan een cursus, training, workshop, maatwerkopdracht of een onder welke benaming dan ook door
Lex Bergers Opleidingen georganiseerde bijeenkomst deelneemt

opdrachtgever: degene die Lex Bergers Opleidingen de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van maatwerk of incompanycursussen

2. Toepasselijkheid
I.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen Lex Bergers Opleidingen en afnemer.
I.2.2 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat
moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van
toepassing.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
I.3.1 De overeenkomst komt tot stand door inschrijving bij of opdracht aan Lex Bergers Opleidingen en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Lex Bergers Opleidingen

4. Prijzen
I.4.1 Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het
aangaan van de overeenkomst geldt.
.
5. Facturering en betaling
I.5.1 Lex Bergers Opleidingen factureert aan afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst, wat van toepassing is na aanmelding via het digitale aanmeldingsformulier op de website www.lexbergersopleidingen.nl of na een schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever of afnemer.
I.5.2 Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de
betalingstermijn, zoals is vermeld op de factuur.
I.5.3 Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder
ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat
geval ook de buitengerechtelijke kosten en een bedrag van minimaal €
50,- aan administratiekosten verschuldigd, onverminderd het recht
van Lex Bergers Opleidingen om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
ten minste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van €
250,-.
I.5.4 In het geval niet of niet tijdige betaling is Lex Bergers Opleidingen
gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de
eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te
verhalen.

6. Overmacht
I.6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden
toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen,
noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van partijen komt.
I.6.2 In het geval van overmacht is Lex Bergers Opleidingen geen vergoeding
voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd.

7. Intellectuele eigendomsrechten
I.7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet
beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door
Lex Bergers Opleidingen ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan Lex Bergers Opleidingen.
I.7.2 Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van
een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal,
zonder toestemming van Lex Bergers Opleidingen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

8. Persoonsgegevens
I.8. Lex Bergers Opleidingen gebruikt de door hem ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over
opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om
bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

9. Aansprakelijkheid
I.9.1 Lex Bergers Opleidingen betracht ten aanzien van al haar
opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is
van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is
Lex Bergers Opleidingen slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.
I.9.2 Lex Bergers Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals
gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
I.9.3 In het geval van een gebrek aan de zijde van Lex Bergers Opleidingen heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten
en/of te verrekenen.
I.9.4 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient
afnemer Lex Bergers Opleidingen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

10. Toepasselijk recht en geschillen
I.10.1 Op de overeenkomst tussen Lex Bergers Opleidingen en afnemer is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

II. Open inschrijvingen
1. Annulering door Lex Bergers Opleidingen
II.1.1 Lex Bergers Opleidingen kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen
een cursus, training, workshop, leergang of andere bijeenkomst
annuleren of deze samenvoegen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
II.1.2 Voor aanvang kan Lex Bergers Opleidingen nog een cursus, training,
workshop, leergang of andere bijeenkomst annuleren of
cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene
omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of
het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde
cursuslocatie.

2. Annulering door cursist of afnemer
II.2.1 De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk
te annuleren tot 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum.
II.2.2 Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de
cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.
II.2.3 Indien de cursist of de afnemer een inschrijving annuleert
wegens omstandigheden van overmacht is de annulering
kosteloos.
II.2.4 Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen
kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen.