In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de websites) van Lexpertise Opleidingen en geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Onder Lexpertise Opleidingen valt ook Lex Bergers Opleidingen.

Lexpertise Opleidingen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Lexpertise Opleidingen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cursisten en docenten -‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Onder ‘betrokkenen’ bedoelen we ook alle zakelijke relaties die op enige wijze in onze projecten/cursussen een bijdrage leveren.  .

Verantwoordelijke

Lex Bergers is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Welke persoonsgegevens verzamelt Lexpertise Opleidingen.

Lexpertise Opleidingen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Lexpertise Opleidingen verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG. Hier kun je denken aan contactgegevens van werkgevers die zich verplichten de cursuskosten te betalen.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Lexpertise Opleidingen biedt een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden informeren over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de mailinglijst.